สมัครงาน

ร่วมงานกับเราบริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด

ผู้สมัครที่สนใจได้รับเชิญให้ส่งประวัติย่อ / ประวัติย่อพร้อมรูปล่าสุดไปที่ด้านล่าง
ที่อยู่ : 119/2 หมู่ 1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 Email : hr@chanmr.com

ลงประกาศเมื่อ : 13-03-2024 10:57:03
รายละเอียดงาน


ควบคุม วางแผน งานระบบสุขาภิบาล ปรับอากาศ ดับเพลิง ประปา ไฟฟ้า ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

คุณสมบัติ


1.ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า

2..ใช้โปรแกรม Auto Cad/Microsoft Office ได้

3.มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

4.หากมีประสบการณ์ ออกแบบระบบประปา สุขาภิบาล ปรับอากาศ ดับเพลิง ไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5.มีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก มีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

สวัสดิการ

- กองทุนประกันสังคม

- กองทุนเงินทดแทน

- ที่พักกรณีไซท์งานต่างจังหวัด(ระดับโฟร์แมนขึ้นไป)

- ชุดฟอร์ม แจกประจำปี

- เบี้ยเลี้ยง 140/วัน กรณีพักค้างคืนหน้างานต่างจังหวัด(ระดับโฟร์แมนขึ้นไป)ไม่รวมโรงงานชลบุรี

- โทรศัพท์(บางตำแหน่ง)

- เบี้ยขยัน

- โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ)

- ทำงาน จ.- ส.8.00-17.00 น.

สมัครออนไลน์
ลงประกาศเมื่อ : 13-03-2024 10:51:34
รายละเอียดงาน


ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในงานสำรวจ

1.สำรวจพื้นที่ และจัดทำวงรอบและระดับ ก่อนที่จะมีการก่อสร้าง

2.กำหนดและตรวจสอบ Base Line และ Grid Line เพื่อกำหนดตำแหน่งของอาคารตามแบบก่อสร้าง

3.กำหนดและตรวจสอบค่าระดับต่างๆ ในงานก่อสร้าง

4.จัดทำรายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา

5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ


1.เพศชาย

2.วุฒิการศึกษาระดับ ปสว.สำรวจ

3.สามารถไปปฏิบัติงานที่ Site งานต่างจังหวัดได้

4.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.สามารถโยคย้าย Site งานได้เมื่อจบโครงการ

6.ใช้กล้องระดับได้ดี

สวัสดิการ

- กองทุนประกันสังคม

- กองทุนเงินทดแทน

- ที่พักกรณีไซท์งานต่างจังหวัด(ระดับโฟร์แมนขึ้นไป)

- ชุดฟอร์ม แจกประจำปี

- เบี้ยเลี้ยง 140/วัน กรณีพักค้างคืนหน้างานต่างจังหวัด(ระดับโฟร์แมนขึ้นไป)ไม่รวมโรงงานชลบุรี

- โทรศัพท์(บางตำแหน่ง)

- เบี้ยขยัน

- โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ)

- ทำงาน จ.- ส.8.00-17.00 น.

สมัครออนไลน์
ลงประกาศเมื่อ : 11-10-2023 10:26:18
รายละเอียดงาน

1. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำไซต์งาน

2. อบรม พนักงาน ผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในไซต์งาน

3. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานของบริษัท ไซต์งาน ให้ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย  อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และตามกฏหมายกำหนด

4. จัดทำแผนงาน คู่มือ รายงาน เอกสารความปลอดภัยประจำสัปดาห์/เดือน/ปี ให้เป็นไปตามกฏหมายกำหนด

5. เสนอแนะ ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร ทีมงาน ในการปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

6. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายใน/ภายนอกและหน่วยงานราชการ

คุณสมบัติ

1 .ไม่จำกัดเพศ

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีใบประกอบวิชาชีพ

3. หารมีประสบการณ์ในด้านงานก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

5. สามารถขับรถยนต์ และปฏิบัติงานไซต์งานต่างจ้งหวัดได้

6. มีมุนษยสัมพันธ์ ขยัน อดทน ทำงานภายใต้ความกดดันได้

7. สามารถโยคย้ายไซท์งาน เมื่อจบโครงการได้

สวัสดิการ

- กองทุนประกันสังคม

- กองทุนเงินทดแทน

- ที่พักกรณีไซท์งานต่างจังหวัด(ระดับโฟร์แมนขึ้นไป)

- ชุดฟอร์ม แจกประจำปี

- เบี้ยเลี้ยง 140/วัน กรณีพักค้างคืนหน้างานต่างจังหวัด(ระดับโฟร์แมนขึ้นไป)ไม่รวมโรงงานชลบุรี

- โทรศัพท์(บางตำแหน่ง)

- เบี้ยขยัน

- โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ)

- ทำงาน จ.- ส.8.00-17.00 น.

สมัครออนไลน์
ลงประกาศเมื่อ : 30-11-2019 17:24:51
รายละเอียดงาน

วางแผน ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการ แล้วเสร็จทันเวลาได้คุณภาพการก่อสร้างตามแบบ และควบคุมงบประมาณให้อยู่ในงบที่กำหนด ถอดปริมาณงานเพิ่ม ประสานงานผู้รับเหมา รายงานความก้าวหน้า

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ มีใจรักงานโยธาภาคสนาม

2. วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

3. สามารถใช้ Computer พื้นฐาน Microsoft office.Autocad ได้

4. สามารถย้ายสถานที่ปฏิบัติงานได้ เมื่อจบแต่ละโครงการ และเริ่มต้นโครงการใหม่

5. มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความมั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าแสดงออก

6. มีความอดทน ขยัน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี

7. หากเคยผ่านงานการสร้าง โกดัง อาคารโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

- กองทุนประกันสังคม

- กองทุนเงินทดแทน

- ที่พักกรณีไซท์งานต่างจังหวัด(ระดับโฟร์แมนขึ้นไป)

- ชุดฟอร์ม แจกประจำปี

- เบี้ยเลี้ยง 140/วัน กรณีพักค้างคืนหน้างานต่างจังหวัด(ระดับโฟร์แมนขึ้นไป)ไม่รวมโรงงานชลบุรี

- โทรศัพท์(บางตำแหน่ง)

- เบี้ยขยัน

- โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ)

- ทำงาน จ.- ส.8.00-17.00 น.

สมัครออนไลน์
ลงประกาศเมื่อ : 30-11-2019 17:17:56
รายละเอียดงาน

เขียนแบบงานก่อสร้าง ตามความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ

2. วุฒิ ปวส.- ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถใช้โปรแกรม Auto cadในงานก่อสร้างได้ตื่

4. หากมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Ravit ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นไต้.อตทนต่อสภาวะแรงกตตัน งานเร่งด่วนได้

สวัสดิการ

- กองทุนประกันสังคม

- กองทุนเงินทดแทน

- ที่พักกรณีไซท์งานต่างจังหวัด(ระดับโฟร์แมนขึ้นไป)

- ชุดฟอร์ม แจกประจำปี

- เบี้ยเลี้ยง 140/วัน กรณีพักค้างคืนหน้างานต่างจังหวัด(ระดับโฟร์แมนขึ้นไป)ไม่รวมโรงงานชลบุรี

- โทรศัพท์(บางตำแหน่ง)

- เบี้ยขยัน

- โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ)

- ทำงาน จ.- ส.8.00-17.00 น.

สมัครออนไลน์