ข่าวสารและกิจกรรม

งานก่อสร้างอาคารเก็บสินค้า ( THAI TAFFETA WAREHOUSE 06-07 )

หมวดหมู่ : WAREHOUSE

ลูกค้า : THAI TAFFETA

วันที่ : ระยะเวลาโครงการ เริ่มวันที่ 25 กรกฎาคม  2562 - วันที่ 20 มกราคม 2563

เว็บไซต์ :