WELCOME TO

CHAN MR RENTAL

RENTAL GUIDE

x

COMPANY
INTRODUCTION

บริษัท ชาญ เอ็มอาร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัทในเครือของ ชาญ เอ็มอาร์ กรุ๊ป
ให้บริการเช่าเครื่องจักรและเครื่ีองมือในงานก่อสร้างงานบริการรถบรรทุก
ขนส่ง และเป็นผู้ผลิตเหล็กปลอกรวมถึงให้บริการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
และเครื่องมือก่อสร้าง

รถขนส่ง

บริษัท ชาญ เอ็มอาร์ เร้นทัล จำกัด
ให้บริการรถขนส่งภายในประเทศ ด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก
10 ล้อติดเครน, รถบรรทุก 12 ล้อติดเครน และรถบรรทุกหัวลาก
ด้วยประสบการณ์ด้านการขนส่ง โดยทีมงานมืออาชีพที่มีคุณภาพ
และตรงต่อเวลา

เครื่องจักรหนัก

บริษัท ชาญ เอ็มอาร์ เร้นทัล จำกัด
เป็นผู้ให้เช่าเครื่องจักร ที่ทันสมัย และหลากหลายประเภทโดยมุ่นเน้นความพึงพอใจของลูกค้า
ในงานบริการที่รวดเร็วทันใจด้วยเครื่องจักรที่มีคุณภาพ และผ่านการตรวจสอบปจ.2 เราให้
บริการด้วยความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

เครื่องจักร ถม บด อัด และถนน

บริการเครื่องจักร สำหรับงาน ถม บด อัด

เครื่องมือก่อสร้างให้เช่า

บริษัทชาญ เอ็มอาร์ เร้นทัล จำกัด ให้เช่าอุปกรณ์ และเครื่องมือในการก่อสร้าง นับเป็นอีกทาง
เลือกสำหรับเจ้าของกิจการ ที่ต้องการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง และค่าเสื่อม ตลอด
จนการเก็บรักษาการเช่าเครื่องมือก่อสร้างจึงเป็นอีกทางเลือกที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน
ข้อดีของการเช่าเครื่องมือก่อสร้าง คือไม่ต้องลงทุนมาก ไม่ต้องเก็บรักษาสินค้า ใช้ทดแทนกรณี
หาซื้อเครื่องมือไม่ทัน